Karistusõiguse üldosa III

iDevice ikoon Õpiobjekti tutvustus

 

 

Õpiobjekt KARISTUSÕIGUSE ÜLDOSA III on üles ehitatud karistusseadustiku üldosa 3.- 4. peatükile, kus käsitletakse karistuse liike ja määrasid, karistuse kohaldamist. 5. - 7. peatükk käsitleb karistusest vabastamist, aegumist ja muid mõjutusvahendeid.

Õpiobjekt on seotud õpiobjektidega:

 

  • Sihtrühmaks on Sisekaitseakadeemia õppurid, kelle õppekava sisaldab karistusõigust.
  • Õpiobjekt on koostatud spetsiaalselt justiits- ja piirivalvekolledži üliõpilastele õppeaine Süüteomenetlus tarbeks.
  • Materjal sobib ka täiendkoolitustel osalejatele.
  • Õpiobjekti eesmärk on anda ja kinnistada teadmisi enesekontrollitestide ja rühmatööna koostatava mõistekaardi abil.
  • Materjal on toetava sisuga ja kasutatav õpiprotsessis loeng-seminaril ning selle omandamiseks kulub 3-10 tundi.

Testid jagunevad neljaks alateemaks, igas 10 küsimust. Lahendaja näeb kohest tagasisidet ning lisatud on ka kommentaar viitega õigusnormile. Enne testi tegemist on soovitav läbi lugeda viidatud paragrahvid.

1. teema märksõnad - Kuriteo ja väärteo eest kohaldatavad põhikaristused.
Testi sooritamiseks loe eelnevalt läbi karistusseadustiku § 3 ja 3ndast peatükist (karistuse liigid ja määrad) kuriteo ja väärteo toimepanemise eest kohaldatavad põhikaristused, so §§-d 44 - 481

2. teema märksõnad - Füüsilisele ja juriidilisele isikule kohaldatavad lisakaristused
Loe eelnevalt läbi karistusseadustikust §§-d 49 - 551

3. teema märksõnad - Karistuse kohaldamise alused
Loe eelnevalt läbi karistusseadustikust §§-d 56 - 681

4. teema märksõnad - Karistuse asendamine
Loe eelnevalt läbi karistusseadustikust §§-d 69 - 72

Rühmatööna koostada mõistekaart ühel järgmistest teemadest:

  • Karistusest vabastamine
  • Aegumine
  • Muud mõjutusvahendid

Video põhjal vastata esitatud küsimustele ja põhjendada vastuseid!

Soovin teadmiste omandamisel ja testide lahendamisel ning rühmatöös tegutsemisel edu!

Kõik ettepanekud ja kommentaarid kursuse parendamiseks on oodatud autori e-postile aadressil: ulle.vanaisak@sisekaitse.ee

Ülle Vanaisak

Sisekaitseakadeemia Politseikolledži

karistus- ja menetlusõiguse õppetooli lektor

21. juuli 2009. a

Viimane muudatus: 04.08.2009