Kinnipeetavale keelatud asjad
AVALEHT > PÕHIMÕISTED

PÕHIMÕISTED  • Asi on kehaline ese. Kinnisasi on maapinna piiritletud osa (maatükk). Asi, mis ei ole kinnisasi, on vallasasi.( TsÜS § 49 ja 50) Asi on peremehetu, kui see ei ole veel olnud kellegi omandis või kui omanik on valduse lõpetanud omandist loobumise tahtega. (AÕS § 96 lg 3)

 

  • Omand on isiku täielik õiguslik võim asja üle. Omanikul on õigus asja vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist. Omaniku õigused võivad olla kitsendatud ainult seaduse või teiste isikute õigustega. (AÕS § 68 lg 1 ja 2) Ühine omand on kaasomand või ühisomand. Kaasomand on kahele või enamale isikule üheaegselt mõttelistes osades ühises asjas kuuluv omand. Ühisomand on kahele või enamale isikule üheaegselt kindlaksmääramata osades ühises asjas kuuluv omand. (AÕS § 70 lg 2—4)

 

  • Vallasomand tekib 1) vallasasja üleandmisega, kui võõrandaja annab asja valduse üle omandajale ja nad on kokku leppinud, et omand läheb üle omandajale, 2) hõivamisega, kui isik võtab peremehetu asja oma valdusesse tahtega saada selle omanikuks, 3) leiuga ühe aasta möödumisel asja leidmisest, kui leidja on täitnud teatamiskohustuse, ning 4) igamisega, kui isik heauskselt valdab vallasasja katkematult viie aasta jooksul nagu omanik. (AÕS § 92, § 96 lg 1, § 100 lg 1 ja 2, § 110 lg 1 jt)

 

  • Keelatud on esemed, mis ei ole kinnipeetavale vanglas lubatud või mis on omandatud või valdusesse saadud keelatud viisil. Eseme liigi järgi keelatud esemed on määratletud VangS § 15 lg 2 ja VSKE § 641. Soetamise viisi järgi keelatud esemed tulenevad VSKE § 57 lg-st 1 – kõik esemed, mis ei olnud kinnipeetaval kaasas vanglasse saabumisel või ei ole soetatud vangla vahendusel (v.a VSKE § 461 sätestatud viis marki ja viis ümbrikku).

 

  • Kinnipeetava asjade nimekiri on haldusdokument, milles sedastatakse kinnipeetaval olemasolevad asjad ning nende asukoht (vt VSKE § 61 lg 2, vrd "protokoll"). Nimekirja kandel ei ole haldusakti tähendust, st see ei anna õigust ega keela vallata asja kambris, kuid võib olla üheks tõendiks loa olemasolu või puudumise kohta, samuti võib kinnipeetav nõuda faktiliselt vale kande muutmist või puuduva kande tegemist.

 

  • Läbiotsimine on menetlustoiming, mis hõlmab kinnipeetava läbiotsimist, tema isiklike asjade, elu- ja olmeruumide, samuti teiste ruumide ja territooriumi läbiotsimist keelatud esemete ja ainete avastamiseks (VangS § 68 lg 1). Kuigi VangS § 67 selleks õiguslikku alust ei anna, tehakse vanglate praktikas kinnipeetava läbiotsimise käigus ka isiku läbivaatus (vrd KrMS § 88).

 

  • Leitud esemed on vangla territooriumilt või siseruumidest läbiotsimise käigus või muude ülesannete täitmise käigus, samuti kinnipeetava poolt vangla territooriumilt või siseruumidest leitud esemed, mille omanik ei ole teada. Leidu reguleerivad AÕS § 98—1011. Vanglate praktikas kohaldatakse VSKE § 65—71 leitud esemete kohta sätestatut ka keelatud esemete, mille omanik või õiguspärane valdaja on teada, suhtes.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. R.Sults ja S.Põllumäe 14.04.2008