Kinnipeetavale keelatud asjad
AVALEHT > ALLIKALOEND

ALLIKALOEND

         Õigusaktid

        Vangla sisekorraeeskiri (VSKE)

        Vangistusseadus (VangS)

        Haldusmenetluse seadus (HMS)

        Halduskohtumenetluse seadustik (HKMS)

        Eesti Vabariigi põhiseadus (PS)

        Justiitsministri 01.04.2003 määruse nr 23 "Vangistuse ja eelvangistuse täideviimise üle järelevalve korraldamine" (järelevalve kord)

         Kohtulahendid

        RKHK 3-3-1-40-07: "Läbiotsimise olemusest tuleneb, et kamber ei saagi pärast läbiotsimist olla samas korras kui selle alguses. Kinnipeetavad peavad vangla julgeoleku huvides taluma nii eesmärgipäraseid läbiotsimisi kui ka nende tavapäraseid tagajärgi. Kaebuse faktiline ja õiguslik põhjendus ei veennud kohtuid, et ebameeldivused, mida kaebaja pidi taluma seoses läbiotsimistega, oleksid ületanud piiri, mis eristab läbiotsimisega kaasnevaid ebamugavusi piinavast, julmast või väärikust alandavast kohtlemisest."

        RKHK 3-3-1-29-07: " VangS § 27 lg-st 1 ning VSE § 46 lg-st 1 ja § 37 lg-st 3 tulenevalt võib kokkusaaja pikaajalisele kokkusaamisele kaasa võtta üksnes esemeid ja aineid, mis on kinnipeetavale lubatud. Läbiotsimisel kokkusaajalt leitud vanglas keelatud asjad võetakse ajutisele hoiule ja tagastatakse talle pärast kokkusaamise lõppemist. Vaidlustatud toimingu tegemise ajal kehtinud VSE § 58 määratles kinnipeetavatele lubatud asjade loetelu ning selle lõikes 1 oli sätestatud kinnipeetavale lubatud toiduainete sortiment ja kogused. Asjas on vaidlus selle üle, kas VSE § 58 lg-s 1 sätestatud toiduainete piirkogused kehtisid ka kokkusaaja poolt kokkusaamisruumi kaasavõetavate toiduainete suhtes. [--] Kolleegium on seisukohal, et kinnipeetavale lubatud asjade ja ainete koguste suhtes VSE §-s 58 sätestatud piirangute eesmärk oli esmajoones vältida vangla ülekoormamist kinnipeetavate isiklike asjadega ning eriti piiratud säilivusajaga ja kindlate säilitamistingimustega toiduainete puhul vajadusest tagada nende säilitamiseks sobivate seadmete olemasolu mõistlikku piiri ületavate koguste hoidmiseks. Seejuures tuleb kahtlemata arvestada, et kinnipeetavatele on vanglas tagatud toitlustamine (VangS § 47). Selline eesmärk ei saa aga mõistlikult õigustada pikaajalisele kokkusaamisele kokkusaaja poolt kaasavõetavate toiduainete koguste piiramist, sest elulised asjaolud, millest regulatsioon peaks lähtuma, erinevad oluliselt. Kokkusaajale ei ole ette nähtud toitlustamist vangla poolt, samuti võib pikaaajalisele kokkusaamisele võtta kaasa lapse. On ilmne, et vähemalt mõningad VSE § 58 lg-s 1 sätestatud toiduainete kogused oleksid sellisel juhul ebamõistlikult väikesed ja neist ei piisaks kokkusaajatele kolmeks päevaks. Seetõttu leiab halduskolleegium, et VSE § 46 lg 1 andis kokkusaajale õiguse võtta kokkusaamisruumi kaasa VSE §-s 58 loetletud esemeid ja aineid mõistlikus koguses. Koguse mõistlikkuse üle otsustab vangla administratsioon igal üksikjuhtumil eraldi."Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. R.Sults ja S.Põllumäe 14.04.2008