Õigusfilosoofia. Filosoofid
AVALEHT > ÜLESANDED

ÜLESANDED

1. ülesanne

Loe läbi Marju Lutsu ja Piibe Jõgi õpikud ja kirjuta välja kõik filosoofid, keda eelnevalt ei ole käsitletud. Koosta 3—5 filosoofi kohta lühike kokkuvõte tema elust, loomingust ja õigusfilo-soofilistest seisukohtadest. Lisa kokkuvõte memona IVA-s oma portfooliosse.

Lisanud kokkuvõtte käsitlemata filosoofidest memona oma portfooliosse, kontrolli, kas samu filosoo-fe pole keegi seadnud ülesse TeadmusPajas kontekstis "Filosoofid". Kui mõni filosoofidest, kelle kohta sa oled kokkuvõtte koostanud, puudub TeadmusPajas, siis lisa iga filosoof koos kokkuvõttega TeadmusPajasse uue jutulõimena. Jutulõime pealkirjaks on filosoofi perekonnanimi ning sisus esi-tad kokkuvõtte. Kui filosoof, kelle kohta sa oled kokkuvõtte koostanud, on juba TeadmusPajas üle-val, siis kontrolli ja võrdle, kas sealne kokkuvõte ühtib sinu koostatud kokkuvõttega. Erinevuste või puuduste korral lisa jutulõime oma kommentaar.

Võrdle enda koostatud ja TeadmusPajasse laetud kokkuvõtet filosoofist selle filosoofi kohta koosta-tud artikliga Wikipedias. Selgita välja, kas Wikipedias on puudusi või vigu ning lisa see kommentaa-rina TeadmusPajasse vastava jutulõime juurde. Võimalusel võrdle Wikipedia erikeelseid versioone.

2. ülesanne

Loe läbi Marju Lutsu ja Piibe Jõgi õpikud (vt kohustuslik kirjandus) ja võrdle neid filo-soofe, keda on käsitletud nii ülalpool kui ka õpikus. Too välja, millises osas käsitlused kattuvad ja millises osas need erinevad. Kontrolli, kas filosoofi on käsitletud Wikipedias ja too välja, kas Wikipedias on vigu või puudusi. Lisa võrdlus memona IVA-s oma portfooliosse.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

R.Sults ja S.Põllumäe 25.02.2008